Behandling

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Behandling » Avdeling avrusing

Avdeling avrusing

Elektiv – planlagt – avrusing til våre pasienter.

Pasientene kan følges opp fra poliklinikk til døgninnleggelse uten å måtte legges inn for avrusing på et annet behandlingssted.

Voksne kvinner og menn med avhengighet til ett eller flere rusmidler; primært alkohol- og medikamenter er vår målgruppe, men vi vurderer alle henvisninger og vi viderehenviser/anbefaler behandling ved annen institusjon om vi mener det er nødvendig/nyttig.

Pasientene har enerom i avrusningsperioden. Maten er variert og tilberedes av klinikkens eget kjøkken.

Avrusingen er symptomstyrt. Med det mener vi at vi ikke kan forhåndsbestemme hvor lang tid en avrusing skal ta. Noen pasienter trenger lengre tid enn andre, og vår erfaring tilsier at de aller fleste pasientene trenger tid før kroppen og tankene er klare for videre behandling. Vi følger pasientens abstinenssymptomer og dagsform før vi anbefaler steget inn i behandlingprogrammene på døgnavdelingen.

Vår avrusingsenhet tilbyr følgende:

  • Planlagt – elektiv – medikamentell behandling og nedtrapping
  • Legetilsyn, psykiater, psykolog, spesialsykepleiere
  • Symptomstyrt nedtrapping, ikke tidsbestemt
  • Kartlegging av psykiske og kroppslige symptomer/lidelser
  • Individualsamtaler, gruppesamtaler
  • Undervisning

Når du er ferdig med avrusing, kan du fortsette videre behandling i vår døgnavdeling.