For fagpersoner

Velkommen! Her finner du informasjon for deg som fagperson.

Hjem » Fagpersoner » Hvordan få plass?

Hvordan få plass?

Kartlegging og henvisning
Ved kartleggingen må henviser sørge for at pasient og eventuelt pårørende medvirker for å sikre god informasjonsutveksling og dialog.

Henviser bør, så langt som mulig, gjennomføre en kartlegging som inkluderer punktene nedenfor før henvisning sendes. Tolk må benyttes der det er nødvendig. Ved samtidige tjenester i kommunen bør henvisning koordineres og kommunens kontaktperson oppgis i henvisningen. Der det er hensiktsmessig bør fastlege være kontaktperson. Dersom henviser ikke er fastlege bør det konfereres med fastlege før henvisning sendes. Pasienten og eventuelt pårørende bør få kopi av henvisningen.

Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:

Aktuelt

 • Hva ønsker pasienten hjelp til? Det er ønskelig at brukeren selv skriver ned sine ønsker og hva det ønskes hjelp til. Brukeren bør ved behov få tilbud om hjelp til skriftliggjøring.
 • Pasientens ønsker om type behandling i TSB og hvor behandlingen bør finne sted.
 • Pasientens ressurser.
 • Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider).
 • Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak.
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner. Hvis mulig legges det ved et skriv fra fastlegen.
 • Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med.
 • Vurder behov for avrusning.

Familie/sosialt

 • Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken.
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold.
 • Interesser og nære støttepersoner.
 • Arbeid/utdannelse (herunder sykemelding), økonomi og nettverk.
 • Har pasienten førerkort? Se Førerkortveilederen.

Andre forhold

 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk.
 • Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier).
 • Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn (behov for tolk, oppmøtested, tilrettelegging, ønske om kjønnsdelt behandling m.m.).
 • Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn.
 • Har pasient individuell plan (IP)?

Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er aktuelt. (Nødvendig somatisk diagnostikk vil sluttføres i spesialisthelsetjenesten dersom pasienten vurderes å ha rett til helsehjelp). Det bør komme tydelig frem hva som er begrunnelsen for henvisningen. Ved behov for særlig tilrettelegging, må dette fremkomme i henvisningen.