Om oss

Vi yter tverrspesialiserte tjenester overfor mennesker med rus- og avhengighetsproblematikk og deres pårørende.

Hjem » Om oss » Utdanningsplan LIS

Utdanningsplan LIS

Utdanningsplan for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin ved Trasoppklinikken i samarbeid med AHUS

Hensikt og målsetting
Denne utdanningsplanen redegjør nærmere for utdanning av leger i spesialisering innen spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin ved Trasoppklinikken i samarbeid med Akershus Universitetssykehus (AHUS). Planen informerer om hvordan utdanningsvirksomheten er organisert. Videre informerer den om organisering og gjennomføring av utdanningsløpet ved de forskjellige læringsarenaer, tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon, faglig forsvarlige rammer og kvalitet,  akademisk kompetanse og forskningsaktivitet, samt teoriundervisning.

Planen suppleres av en utdanningsplan i Kompetanseportalen, som tildeles LIS ved
tilsettelse. I Kompetanseportalen er forskriftsfestede læringsmål detaljert beskrevet med læringsaktiviteter kandidaten forventes å gjennomføre.

Planen skal ligge til grunn for virksomhetens internkontroll og oppfølging fra Helsedirektoratet og Legeforeningens spesialitetskomite. Planen skal være et offentlig dokument tilgjengelig for den enkelte lege i spesialisering, også i forbindelse med søknad om ansettelse (publiseres på Trasoppklinikkens internett-side og på www.spesialisthelsetjenesten.no).

Organisering av utdanningsvirksomheten (spesielt læringsarenaer)
Trasoppklinikken er en privat ideell leverandør av helsetjenester innen
spesialisthelsetjenesten. Vi har over 60 års erfaring med behandling av pasienter med alkoholeller medikamentavhengighet, og etter hvert også andre rusmidler. Trasoppklinikken har siden 2004 vært avtalepartner til Helse Sør-Øst om poliklinisk behandling, elektiv avrusning og ordinær døgnbehandling, med til sammen 35 senger.

Vi har inngått samarbeidsavtale med AHUS om rotasjons- eller bytteordning slik at LIS blir tilbudt et helhetlig spesialiseringsløp med deler av tiden (1,5-2 år) ved AHUS.

Læringsarenaer i spesialiteten
Utdanningen vil foregå ved følgende arenaer:

  • Trasoppklinikken
  • AHUS – se egen utdanningsplan

De ulike læringsarenaene vil dekke mange sammenfallende læringsområder men også noen forskjellige. Ved Læringsarenaen Trasoppklinikken vil LIS kunne få utført læringsaktiviteter knyttet til nær samtlige læringsmål innenfor avdelingene: Poliklinikk/Dagbehandling, Avrusning og Døgnbehandling.

Organisering og gjennomføring av utdanningsløpe

Tid av utdanning Helseforetak Sykehus/ DPS Avdeling/læringssted Læringsmål
1 år - 12 mnd avrusning Trasopp klinikken Avdeling Avrsuning RUS001-004, RUS005-022, RUS023-029, RUS031, RUS032-060: hovedvekt på RUS032-037, RUS045-063, RUS068, RUS069, RUS072, RUS073-075
1 år psykiatri (minst 6 mnd akutt psykiatri) AHUS Akutt psykriatisk avdeling RUS035, RUS037-044, RUS051, RUS059, RUS065
1 år (12 mnd døgn) (+ ev 6 mnd med TSB) Trasopp klinikken Avdeling døgn IKKERUS033, IKKERUS059, IKKERUS065, Delvis RUS034, RUS046, RUS050, RUS056. Ellers samtlige RUS-læringsmål. Dekker også VOP045, VOP046, VOP047
1 år (12 mnd poliklinikk) Trasopp klinikken Avdeling poliklinikk RUS001-014, RUS016-031, RUS035-053, RUS055, RUS057-075
1/2 år (LAR-behandling) AHUS Ruspoliklinikk med LAR-pasienter RUS030
1/2 år (Akutt avrusning) AHUS Ruspoliklinikk med LAR-pasienter RUS033

I spesialiteten rus og avhengighetsmedisin fremgår av ovenstående tabell at flere læringsmål og læringsaktiviteter kan gjennomføres i hele spesialistforløpet og at læringsmålene godkjennes på slutten av spesialistforløpet. Unntaket er spesielt de læringsmål/læringsaktiviteter som skal gjennomføres i psykiatrisk praksis og læringsmål knyttet til spesifikke tjenestesteder (LAR, akutt avrusning og tvungen behandling).

Beskrivelse av enhetene og deres arbeid med utdanning
AHUS – viser til deres utdanningsplan.

Trasoppklinikken består av 4 avdelinger – Poliklinikk/Dagbehandling, Avrusning og Døgnbehandling, samt en Avdeling for fag, forskning og kvalitet. Vi tilbyr behandling for TSB-pasienter, med særlig vekt på alkohol- og medikamentavhengighet. Klinikken har til sammen 35 døgnplasser.

På Trasoppklinikken vil LIS få bred erfaring med TSB-pasienter, vi dekker tjenesteområdene 1 år på Avdeling poliklinikk, 1 år Avdeling Avrusning og 1 år Avdeling døgnbehandling, samt valgfri TSB-tjeneste og kan levere fullt eller delvis på alle læringsmål med unntak av læringsmål RUS 033 (komplisert avrusning) og RUS 030 (farmakologiske behandlingstiltak). LIS blir forankret i en TSB- avdeling, men det er felles fagmiljø for de ulike avdelingene og som ansatt på institusjonen får LIS tilgang til å følge opp, og behandle de ulike pasientene ved hele institusjonen.

I 2018 hadde Trasoppklinikken 386 (avrusning og døgn) innleggelser (døgnpasienter) i TSB.

Pr. 23.08.19 hadde Trasoppklinikken 303 innleggelser TSB.

Alle 4 avdelinger ligger geografisk på samme sted med kort vei imellom avdelingene, det er felles fagmiljø for alle avdelinger der leger / legespesialist / psykolog / psykologspesialist møtes 1 gang i uken for felles drøfting av pasientkasuistikker, faglige problemstillinger, drøfting av utredningsresultater, utveksling av erfaring fra klinikken. Utarbeidelse av felles prosedyrer for Trasoppklinikkens avdelinger, skjer i ukentlig Fag- og kvalitetsmøte og i egne «mal-møter». LIS får eget kontor i samme korridor som spesialist (enten lege eller psykologspesialist).

Tilrettelegging for læringsaktiviteter og supervisjon
Trasoppklinikken sørger for tilgang til nødvendige kurs som er generelle læringsmål for LIS hos oss. Trasoppklinikken sørger i tillegg for etablering og oppfølging av rotasjonsavtale med AHUS. LIS har i sin arbeidskontrakt med Trasoppklinikken avtale om deltakelse på anbefalte kurs, emnekurs og fordypningstid. Trasoppklinikken har ansvar for justering av individuell utdanningsplan og dialog med AHUS rundt rotasjon dersom det oppstår ventetid til de ulike tjenesteområdene. Dersom flere LIS er i kø for samme rotasjonsstilling, gjelder ansiennitetsregelen for tildeling av plassene (kortest tid igjen til å bli ferdig spesialist). LIS får tildelt en overlege, spesialist i rus og avhengighetsmedisin, som sin veileder. Trasoppklinikken sørger for tilgang til kurs for nødvendig veilederkompetanse slik at overleger blir sikret god kompetanse for oppfølging og veiledning av LIS. LIS får 1 time ukentlig veiledning. Overlege / psykolog / psykologspesialist / sykepleier / klinisk sosionom ved Trasoppklinikken kan i tillegg ha oppgaven som supervisør og følge opp LIS i den kliniske hverdagen, ved døgnpostene og ved poliklinikken.

Det er spesialister tilgjengelig i alle avdelinger hele uken. Avdelingsmøter, behandlingsmøter, ukentlige fagmøter, ukentlig intervundervisning og ukentlige legemøter er faste arenaer.

LIS ved Trasoppklinikken deltar ukentlig i felles internundervisningen med OUS og AHUS, som nå skjer digitalt, i tillegg til regionale samlinger. I tillegg tilbys deltagelse på lokale fagdager.

Utdanningsutvalg og Utdanningsråd:
For at fagmiljøet og LIS sikres innflytelse på utformingen av utdanningstilbudet er det opprettet utdanningsutvalg. Utdanningsutvalget har ansvar for å kvalitetssikre utdanningen, revidere læringsaktiviteter og informere om mulige utfordringer ved rotasjon. Med kvalitetssikring menes å sikre at LIS får veiledning, supervisjon og oppfølging i tråd med spesialistforskriften. Utdanningsutvalget har en rolle i å sikre tilstrekkelig rom for gjennomføring av utdanningsaktiviteter. Det er hjemmevaktordning for LIS og overleger ved Trasoppklinikken. Arbeidsplan for LIS er tilpasset slik at det er rom for læringsaktiviteter, fordypning og supervisjon.

AHUS har eget Utdanningsutvalg som blant annet organiserer læringsaktiviteter i FKM (felles kompetanse modul). LIS ved Trasoppklinikken vil delta i AHUS sine læringsaktiviteter i FKM, også under sin tjenestetid ved Trasoppklinikken.

Trasoppklinikken er fast deltakelse i regionalt utdanningsråd for TSB i Helse Sør-Øst v/ klinikkoverlege.

Teoriundervisning
LIS deltar i obligatorisk LIS-undervisning 2 timer ukentlig sammen med AHUS og OUS, hvor det er en 3 til 4-årig rulleringsplan for fagundervisning med eksterne og interne undervisere. Trasoppklinikken deltar inn i fagundervisningen ved forelesere på særskilte felt og ved å kunne gi psykoterapiveiledning av godkjent psykoterapiveieder, også for LIS ved AHUS. LIS ved Trasoppklinikken deltar også på regionale dagssamlinger. Det er utarbeidet langtidsplan for regional internundervisning som sikrer planmessig gjennomgang av sentrale tema i rus og avhengighetsmedisin over perioder på 3 år. Av til sammen 70 t internundervisning pr år, er 18 t internundervisning pr semester tilbudt som 2 dagssamlinger a 6 t + 2t videooverførte regional undervisning x 3 pr semester. De regionale dagssamlingene er lagt til OUS, Gaustad i hovedsak, men kan også gjennomføres ved ulike TSB avdelinger.

Virksomhetens retningslinjer for veiledning og vurdering
I henhold til spesialistforskriften får alle LIS utnevnt en individuell veileder.

Leder er ansvarlig for utnevnelse av veileder og at det legges til rette for supervisjon og regelmessig veiledning. Trasoppklinikken har en etablert struktur for veiledning av kandidater under spesialisering, institusjonen var også godkjent utdanningsinstitusjon etter gammel spesialiseringsordning. Spesialister og supervisører medvirker i den daglige supervisjon og mester/svenn-læring i tråd med nasjonale retningslinjer.

LIS vurderes systematisk underveis i utdanningsløpet, gjennom tett oppfølging av veileder og supervisører. I vurderingen av oppnådde læringsmål skal leder innhente anbefalinger fra veileder og minst en av dem som har deltatt i supervisjonen. Der leder ikke er spesialist i aktuell spesialitet er det særlig viktig at leder innhenter vurderingskompetanse. Der det er hensiktsmessig, anbefales det at en helhetlig vurdering av vurderingskollegium/evalueringskollegium inngår i vurdering av kandidatene før læringsmål godkjennes. Trasoppklinikken vil gjennomføre halvårsevaluering med leder tilstede som kvalitetssikring av LIS med vekt på progresjon, måloppnåelse, utdanningsvirksomhetens ansvar i spesialiseringløpet og videre rotasjon. Det vil etter oppnåelse av læringsmål, eller ved arbeidsforholdets slutt, bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Akademisk kompetanse og forskningsaktivitet
Trasoppklinikken har for tiden ingen ansatte med PhD. Vi har en overlege (spesialist i psykiatri og i rus og avhengighetsmedisin) i fast stilling med forskningserfaring, og som har startet opp sitt doktorgradsarbeid. Trasoppklinikken har en Fag, forskning og kvalitets-avdeling med hovedfokus på å utvikle faglig klinisk kunnskap på feltet og sørge for at kunnskapen tas i bruk på en god måte. PhD-arbeidet fokuserer på 12-trinnsbehandling og eksistensielle temaer knyttet til ett av behandlingsprogrammene; Alcohol recovery program (ARP). Trasoppklinikken samarbeider med Legeforeningen og SOP om kollegabistand til leger med rusutfordringer, og det er planlagt forskning i forbindelse med dette prosjektet som i første omgang skal vare i 3 år. LIS vil få tilgang til søkemotorer for å orientere seg i vitenskapelige artikler og for faglig oppdatering.

LIS vil rotere til AHUS under sin spesialisering, for å få klinisk erfaring og oppnå læringsmål særlig knyttet til LAR poliklinikk, Akutt avrusning, behandling av gravide rusmisbrukere og også psykiatri.

Faglig forsvarlige rammer og kvalitet
Trasoppklinikkens overleger skal holde seg faglig oppdatert ved jevnlig deltakelse på nasjonale og internasjonale kurs og kongresser. Overleger får mulighet til deltakelse på kurs og/eller kongresser. Trasoppklinikken vil sørge for nødvendig veilederkompetanse og kunnskap om bruk av Kompetanseportalen (Dossier). En overlege, spesialist i psykiatri deltar for Trasoppklinikken i regionalt utdanningsråd. Trasoppklinikken står for et stort antall holdte foredrag eksternt overfor LIS-leger på regionalt og nasjonalt nivå og også for psykologer og psykologistudenter. Deltakelse i de ovennevnte arenaene vil være med å sikre faglig forsvarlige rammer og kvalitet i arbeidet ved vår institusjon.

Evaluering og revisjon av utdanningsplanen
Utdanningsplanen skal løpende evalueres og være på agendaen i utdanningsutvalgets møter.

Planen vil bli revidert ved behov.